Selasa, 23 Agustus 2011

SURAH AL-BAQARAH, 2: 30 TENTANG PERANAN MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH

Terjemahan Ayat :

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. 'Mereka berkata: 'Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?' Tuhan berfirman: 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. Al-Baqarah, 2: 30)

Kesimpulan isi atau kandungan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 30 adalah:

=> Allah SWT memberitahukan kepada malaikat tentang rencananya akan menciptakan Adam (manusia) yang kedudukannya sebagai khalifah di muka bumi.

=> Para malaikat belum mengetahui secara pasti, apa yang akan diperbuat manusia setelah rencana Allah SWT terwujud. Para malaikat merasa khawatir, bahwa umat manusia (keturunan Adam) nantinya akan berbuat kerusakan di muka bumi dan berbunuh-bunuhan antarsesamanya. Padahal mereka (para malaikat) merupakan makhluk yang senantiasa bertasbih, menyucikan Allah, mentaati perintah-Nya dan tidak mendurhakai-Nya. Karena itu, mereka mengajukan pertanyaan kepada Allah SWT sebagaimana tercantum dalam ayat tersebut.

=> Ketidaktahuan para malaikat dan kekhawatiran para malaikat menjadi hilang setelah mendapat penjelasan dari Allah, bahwa Allah lebih mengetahui dari apa yang telah diketahui para malaikat.

Kedudukan manusia di dunia adalah sebagai khalifah Allah atau pengganti Allah, yang diberi tugas untuk memelihara dan melestarikan alam, mengambil manfaat serta menggali dan mengolah kekayaan alam demi terwujudnya kedamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan segenap umat manusia.

Umat manusia akan dapat melaksanakan tugas yang luhur tersebut, apabila semasa hidup di dunia meningkatkan kemampuan jasmani dan rohaninya (akal, nafsu, dan kalbu) ke arah yang lebih maju dalam bidang-bidang positif, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, umat manusia harus selalu ingat kepada Allah SWT (zikrullah), melaksanakan semua perintah-Nya, dan menjauhi larangan-Nya (bertakwa).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar